Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Obmedzenia na VN

Úvod Odporúčame Obmedzenia na VN

II. KAPITOLY MANIPULAČNÉHO PORIADKU

Kapitola A. Účel a popis vodnej stavby

A1.Účel a popis VN Milošov á

1.1  - Účelom nádrže je chov rýb za účelom športového rybárčenia
                (športový rybolov je možné vykonávať  len na základe platného povolenia v zmysle právnych                                       predpisov o rybárstve a platného rybárskeho poriadku)
                          

  - Ochrana pred povodňami

Prísny zákaz kúpania sa  20m od telesa hrádze a zdržiavanie sa na telese hrádze a na objektoch ktoré  sú

 súčasťou hrádze. Zákaz vjazdu akýmkoľvek motorovým vozidlom na teleso hrádze a jej časti. Lesy  v okolí VN Milošová sú lesy chránené a lesy osobitného určenia, ktorých hlavným poslaním je chrániť

brehy tejto vodnej nádrže a tým aj samotnú nádrž, lesné hospodárstvo v okolí VD Milošová sa riadi schváleným lesným hospodárskym plánom a platným zákonom o lesoch. Využívanie vôd VN Milošová na prepravu dreva je zakázané. Zákaz sadiť a rúbať porasty na brehoch bez povolenia alebo súhlasu vlastníka pozemku a orgánu ochrany prírody.

 

 

      - Vyrovnávanie prietokov pod hrádzou

 

      - Rekreácia
Kúpanie v priehradnej nádrži nie je povolené. Kúpanie na vlastné nebezbečie. Právnické a fyzické osoby sú pri vykonávaní akejkoľvek činnosti (rekreácia, športová činnosť, rybolov ) povinné postupovať tak, aby nedochádzalo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov.

Zakazuje sa:

- akékoľvek znečisťovanie vody v nádrži a ostatných zložiek životného prostredia nad mieru ustanovenú   osobitnými predpismi

- sypať domový odpad do voľnej prírody (do vodnej nádrže, v lese, na lúky, do koryta vodných tokov a pod)

- z dôvodu ochrany čistoty vôd pásť, kúpať a voľne vypúšťať domáce zvieratá, vrátane psov, na brehy vodnej nádrže VN Milošová

- stanovanie ( mimo bivakov a rybárskych prístreškov), táborenie a parkovanie mimo priestorov na túto činnosť vymedzených a označených

- klásť ohne, okrem miest na to určených

- vypaľovať trávne porasty

- poškodzovať, ničiť, trhať a vykopávať chránené druhy rastlín a poškodzovať ich biotopy

- usmrcovať, chytať a zraňovať chránené druhy živočíchov a poškodzovať ich biotopy

- od maloplošného územia neresisko rýb a jeho chráneného pásma (priestor do 5m oboma smermi od neresiska a prítoku mimo prechodu) sa zakazuje vstup neoprávneným osobám. V neresisku sa zakazuje pohyb mimo označených miest a trás, rušiť pokoj a ticho

- zakazuje sa používanie akýchkoľvek  plavidiel ( s výnimkou použitia plavidla správcom)